Фотоволтаични системи

Какво е фотоволтаичен ефект?
Етимологията на думата "фотоволтаичен" показва нейното съдържане - връзката „светлина“ (phot) и електричество (volt, единица за електрически потенциал). Фотоволтаичните материали преобразуват светлинната енергия в електричество. Физичното явление в полупроводници се нарича фотоволтаичен ефект – протичане на електричен ток под въздействието на светлината.
При фотоволтаичните системи се използват свойствата на полупроводниците. Това са материали, чиято проводимост не е постоянна. Те стават проводими, когато енергията на абсорбираните от кристалната повърхност фотони е достатъчна за повишаване на електронното състояние от валентната лента до проводимата лента.

Какво е фотоволтаика?
Фотоволтаиката е технология/метод за преобразуване на слънчевата светлина/радиация, директно в постоянен ток чрез използване на полупроводникови материали, които могат да извършат този процес. Това се случва чрез явлението фотоволтаичен ефект, описан по-горе.

Видове фотоволтаични системи
Съществуват различни видове фотоволтаични системи, чиито предимства и предназначение ще обясним по-долу:
Всеки вид соларна система (инсталация) има своите особености. Подходяща е за различна ситуация и нужди. Едновременно с това, те имат определени общи елементи.
Основното е, че всички видове фотоволтаични системи са предназначени за усвояване на слънчева енергия.