Енергийна ефективност

Терминът "енергийна ефективност" представлява съотношението между изходното количество производителност, услуга, стока или енергия и вложеното количество енергия.
Необходимостта от подобряване на енергийната ефективност в България е един от основните приоритети на българското правителство.
България разполага със значителен потенциал за реализация на мерки по енергийна ефективност. Повишаването на енергийната ефективност ще допринесе за ограничаване на емисиите от въглероден диоксид и други парникови газове и съответно ще спомогне за предотвратяване на изменението на климата.
Една от мерките, която българското правителство е предприело за повишаване на енергийната ефективност е Законът за енергийната ефективност. Той въвежда изискванията на Директива 2006/32/ЕО и урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги.
Целта на Закона е да даде по-ясно определение на енергийната ефективност като национален приоритет при провеждането на държавната политика в тази област, по-ясно дефиниране на ангажиментите и подкрепата на държавата за нейното развитие, да създаде институционални, нормативни и финансови условия за реализиране на националната политика като предпоставка за успешното интегриране с Европейския съюз.
Въз основа на Директива 2006/32/ЕО и Закона за енергийната ефективност се разработват Национални планове за действие по енергийна ефективност. В тях България приема индикативна национална цел за енергийно спестяване до 2016 година в размер не по-малко от 9% от крайното енергийно потребление за 9 години (средно по 1% годишно).
Със Закона за енергийната ефективност се конституира Фонд "Енергийна ефективност". След приемане на новия Закон за енергията от възобновяеми източници се преименува на Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници". Главната цел на Фонда е управлението на финансови средства, предоставени за инвестиционни проекти за развитие на енергийната ефективност, съобразно приоритетите, заложени в годишните програми по енергийна ефективност, приети от Министерски съвет.

Източник: https://www.me.government.bg/bg/pages/energiyna-efektivnost-52.html

Предлагани марки: